Göteborgs kommunfullmäktige 2018-2022 - Göteborgs Stad

3338

Fullmäktiges val av revisorer SKR

OCH NÄMNDER I . 4 § Innan kommunfullmäktiges presidium valts tjänstgör som ordförande den ledamot i kommunfullmäktige som har flest tjänstgöringsår (ålderspresidenten). Om  valbarhet, kvalifikationskrav för att bli vald till förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige. (16 av 109 ord ).

  1. Den dubbla blicken levy
  2. Sl reskassa giltighet
  3. At grade crossing
  4. Permanent makeup göteborg
  5. Upplåsning av spärrat körkort
  6. Bonner county daily bee

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till Valbar till ledamot eller ersättare är den som vid tidpunkten uppfyller de krav. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Ingrid. Palmroos har förlorat sin valbarhet som ledamot i bildningsnämnden. Fullmäktige annonserar om de ärenden fullmäktige ska behandla. Page 6. på kommunens hemsida I övrigt beslutar kommunfullmäktiges ordförande om. 3 § Kommunfullmäktigepresidiet har till uppgift att.

KFS 2020:02, Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige

I de ärenden som ska beslutas av fullmäktige lägger kommunstyrelsen förslag till beslut. Kommunstyrelsen är också ansvarig för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Valbar till kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING - Kiruna kommun

Valbar till kommunfullmäktige

nämndeman Lennart Karlsson, som till följd av ändrad folkbokföring i september inte längre är valbar, får ha kvar sitt uppdrag under resten av 2019. kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2018, så länge som • valet till kommunfullmäktige inte upphävs eller en ny sammanräkning efter rättelse ger en ny mandatfördelning • ni bor kvar i kommunen • ni fortsätter att beviljas ansvarsfrihet för eventuellt nämnduppdrag • ni inte genom dom som vinner laga kraft Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap 1-3 §§) 1 § Fullmäktige har 39 ledamöter. För varje parti ska ersättare utses som till antalet motsvarar hälften av respektive partis antal ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se Arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 1992‐01‐30, § 67 med senaste ändring 2019‐11‐25, § 312 Kommunfullmäktige 2020-02-24 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §13 Svar på motion om att införa körkortsutbildning som valbar kurs på Bobergsgymnasiet (KS 18/86) BeslutAvslå motionen. Reservationer Erik Thunefors, sd, Tony Jensen, sd, Dennis Hjalmarsson, sd och Gunnars Jansson, sd reserverar sig mot beslutet.

Valbar till kommunfullmäktige

5 § Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter (5 kap. Kommunfullmäktiges ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som kommunfullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden  Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 20.9.2019.
Anestesisjuksköterska lön 2021

Valbar till kommunfullmäktige

\!icl ml m· niimndemiin skall ejicrstriiw1s att nii111ndema1111akå­ re11 .får en allsidig sa11111wnsiittnin1.: med hänsyn till tilder. kiin och yrke.

Valbar till nämndeman enligt rättegångsbalken 4 kap. 6 § är varje svensk medborgare, som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Fri rorlighet for tjanster

Valbar till kommunfullmäktige behandlingsassistent jobb göteborg
postkolonial teoribildning
kursplan geografi åk 4-6
tillsynsmyndighet gdpr
planera tomt program
blomsterfonden svalnäs

KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid - Herrljunga kommun

Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast enligt 4 kap. 8 § kommunallagen. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna.


Design och produktutveckling
ett första utkast engelska

Handbok för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i

Fullmäktiges presidium. § 2. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet,  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som le- damot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot  Presidiet har bland annat följande arbetsuppgifter: - Leda kommunfullmäktiges arbete och definiera fullmäktigeärenden.

Kommunfullmäktige - Startsida - Arvika kommun

Fullmäktige har 51 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare  För EU-medborgare: rätt att rösta och ställa upp i kommunalval när du bor i ett annat EU-land. Hagfors kommun ska utifrån invånarnas behov och kommunens ekonomi skapa förutsättningar för en god livsmiljö. Som invånarnas främsta företrädare fyller  I samband med val till nämnder och styrelser väljer fullmäktige en arvodesberedning för den löpande mandatperioden. Arvodesberedningen  Den här handledningen är i första hand skriven för dem som funderar på att kandidera för Vänsterpartiet i kommunalvalet 2018 och som inte har någon tidigare  Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Avvisade motioner, inkomna motioner samt till   Hagfors kommun ska utifrån invånarnas behov och kommunens ekonomi skapa förutsättningar för en god livsmiljö.