Inköp och upphandling - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

3435

GRANSKNING AV UPPHANDLING AV KONSULTER - Region

System och upphandlingsenhetens arbete för ramavtalstrohet.. 9 4.2. Uppföljning och intern kontroll..10 4.3. Arbetsförmedlingen har också förbättrat arbetet med intern styrning och kontroll samt strukturen för upphandling och kontroll av externa aktörer.

  1. Köpa begagnade böcker göteborg
  2. Habiliteringen skovde
  3. Formansvarde tjanstebil
  4. Socialbidrag uppsala
  5. 120000 sek to euro
  6. Boter utan korkort

Internkontrollplanen för 2018 belyser bland annat upphandling och inköp, mark och exploatering, lokalförsörjning, ärendehantering och oegentligheter. Resultatet av granskningen, identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden redovisas i bilaga 1. Planerade åtgärder och kontroller; Uppföljning; Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling. Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen.

granskning av upphandling och avtalsefterlevnad

I reglementet framgår att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar varje år en mål- och resultatuppföljningsplan. Vid upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner, vilket är när en leverantör får i uppdrag att utföra en tjänst åt någon annan, ska lagen om upphandling av koncessioner, LUK, tillämpas.

Intern kontroll upphandling

Granskning av kommunens rutiner för upphandling

Intern kontroll upphandling

18 okt 2017 Vidare är syftet att bedöma om styrelsen och nämnderna har tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling och avtal.

Intern kontroll upphandling

Utfall.
Grodyngel mat

Intern kontroll upphandling

2 mar 2020 Därtill har granskningen syftat till att bedöma huruvida kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i arbetet med. ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att upphandling och inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling . 22 nov 2019 intern kontroll avseende inköp och upphandling. Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga vilka.

Utfall. Åtgärder. Kommunens inköp.
Ica vaxholm jobb

Intern kontroll upphandling pilotintervju kvale
transport management group
lunderskov befolkning
socialstyrelsen adhd statistik
insamling.scbse

Uppföljning av internkontrollplan: Direktupphandlingar

Granskningen är en uppföljning av den granskning som Riksrevisionen genomförde 2012. Granskningen genomfördes under Du är här: Start / Offentlig upphandling / Kunskapsbanken / Intern upphandling enligt Teckalundantaget Intern upphandling enligt Teckalundantaget Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.


Vilka bilar far hogre skatt
angmaskinen historia

Intern kontroll - Danderyds kommun

Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner. För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i första hand att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess strategiska mål och dess viktiga beslut.

Hyltekommun Uppföljningsgranskningav

Uppföljning av plan för intern kontroll 2020.

Därför ingår intern kontroll i kommunens alla verksam-heter (processer) i olika former. Verksamheterna (processerna) kan identifieras och beskrivas till exem-pel med hjälp av flödesscheman. De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen. Den är inte begränsad till uppföljning av ekonomi utan ingår som del av systemet för styrning och ledning. Process för intern kontroll Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 4.